"stránka postup při likvidaci s.r.o. společností se načítá..."

Postup při likvidaci společnosti s.r.o.

Vážený klient,

v tomto vypracovaném návodu Vám vysvětlíme postup při likvidaci sro společností a poskytneme informace potřebné ke zrušení Vaší společnosti prostřednictvím likvidace.

Proces převzetí firmy resp. zrušení Vaší společnosti

Naše společnost se zabývá změnou společníka nebo jednatele a změnou sídla firmy tzv. převzetím firmy, resp. jedná se o nejrychlejší způsob jak se zbavit dluhů a Vaší firmy. Převzetí obchodních společností a akciových společností je jedním ze způsobů zániku obchodních a akciových společností.

Prodej společnosti se uskuteční na základě smlouvy o převodu obchodního podílu nebo smlouvy o prodeji akcií. Přechází na nás všechny závazky a povinnosti, vy jste po změně zápisu v obchodním rejstříku z obliga. Všechny potřebné listiny připravíme k podpisu v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích, který je v platnosti od 1. ledna 2014. Pokud máte vlastního advokáta či notáře, budeme jeho písemné podklady respektovat.

Po převzetí vaší společnosti naší firmou dojde k následujícím změnám v obchodním rejstříku:

1. Převod vašeho obchodního podílu na naši společnost (změna společníka / společníků)
2. Změna současného statutárního orgánu (změna jednatele / jednatelů, členů představenstva a dozorčí rady)
3. Změna sídla a případně i názvu firmy

Po podepsání a ověření podpisů na smlouvě o převodu obchodního podílu nebo na smlouvě o prodeji akcií, po zápisu změny vlastníka a změny statutárních orgánů společnosti v obchodním rejstříku, tedy po kompletním převzetí společnosti se vy jako fyzická osoba původní společník a/nebo jednatel (ev. další fyzické osoby, měla-li společnost více společníků, jednatelů, členů představenstva a dozorčí rady) zbavujete veškerých závazků a povinností za společnost vůči právnickým osobám, fyzickým osobám a státním institucím.

Převzatá společnost je nyní v majetku a správě naší poradenské společnosti ninja-sro.cz. Převzatou společnost na svoje náklady zákonným způsobem zlikvidujeme až po její zánik, tedy konečný výmaz z obchodního rejstříku.

Jak to vlastně celé probíhá? Kdy bude moje firma vymazána?

Po vyplnění objednávky přes formulář na naší stránce, Vám zašle náš pracovník zmocnění na úkony spojené se převzetím.. Při vyplňování rychlé online objednávky uvedete následující:

1. Vaše kontaktní údaje
2. Údaje společnosti, kterou jdeme likvidovat
3. Rodné číslo a datum narození jednatele, případně i společníka
4. Další potřebné informace můžete uvést do poznámky
5. Objednávku nezávazně odešlete

Následně vypracujeme zmocnění a příslušné prohlášení potřebné k úkonu převzetí firmy. Po dodání dokumentu z Vaší strany na naši adresu budou připravena příslušné dokumenty na příslušném soudu (Rozhodnutí jednoho společníka, valná hromada a smlouvu o prěvzetí)

Dokumenty je nutno zaslat výhradně poštou jako dopis, doporučeně.

Likvidace sro je realizována na základě převzetí firmy novým investorem, kterou je naše společnost. Rozhodným datem je standardně datum, kdy Vám sdělíme převzetí - předem dohodnutý den a podání na soud u příslušného notáře.

Od daného okamžiku už nemáte z danou společností nic společného. Aktiva a pasiva převezmeme my jako nový právní nástupce.

Do rozhodujícího dne je nutné si vypořádat následující povinnosti a úkony

  • oznámit zrušení bankovního účtu k danému datu resp. nepoužívat ho po datu prěvzetí
  • vypovědat smlouvu mobilním operátorem, ČEZ,... (smluvní pokutu platí právní nástupce)
  • realizovat přepis automobilu a majetek optimalizovat reálné na 0 Kč (pozor, ne účetně!)
  • v případě, že jste zaměstnavatel, oznámit danou náležitost Sociální a příp. příslušné Zdravotní pojišťovně
  • oznamovací povinnost na základě Vámi realizovaných smluv a dodatků

Po rozhodnutí soudu o prěvzetí

Po rozhodnutí soudu o prěvzetí Vám zašleme fakturu za námi provedené služby. Po úhradě Vám poskytneme originálu verzi rozhodnutí soudu, kterou je třeba zaslat z Vaší strany na příslušný daňový úřad a vrátit i kartičku DIC příp. CZ DIC. Současně je nutné oznámit i zrušení bankovního účtu, který eviduje Váš příslušný daňový úřad.

Všem vašim věřitelem je nutné věrohodně oznámit převzetí firmy resp. nového právního nástupce. Doporučujeme ho oznámit doporučeným dopisem. Toto sdělení nemá zákonem předepsanou formu.

likvidace sro postup

Úhrada za naše služby až po zapsání změn v obchodním rejstříku!

Postup likvidace s.r.o.

Jednoduchý postup likvidace spol. sestává z následujících kroků

1. VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ONLINE OBJEDNÁVKY

2. PŘÍPRAVA A OVĚŘENÍ ZMOCNĚNÍ

3. ÚKONY NOTÁŘE A PODÁNÍ NÁVRHU NA SOUD

4. ÚSPĚŠNÁ ZMĚNA A ZRUŠENÍ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

5. ÚHRADA ZA NAŠE SLUŽBY AŽ PO ZÁPISNÉ V O.R.

Co Vám konkurence nenabízí:

kupní smlouva o koupi společnosti
úředně ve formě notářského zápisu se zavážeme splatit Vaše dluhy
závazné prohlášení, že uspokojíme všechny závazky
závazné prohlášení, že budeme pokračovat v podnikatelské činnosti

Několikaleté zkušenosti s likvidacemi firem

V oblasti likvidace s.r.o. zastupujeme naše klienty již dlouhá léta. Nabízíme kompletní balík služeb fůzí od přípravy potřebných dokumentů, smluv, úkonů u notáře, až po návrh na zápis změn do příslušného obchodního rejstříku.

Poskytujeme poradenství zdarma v oblasti práva a ekonomiky během celého procesu likvidace Vaší společnosti.

Business zastoupení 100%
100% Complete
PRÁVNÍ ÚKONY 100%
100% Complete
EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ 100%
100% Complete